نگاه هفته

رستم و مامور امنیتی

رئیس دولت "تدبیر و امید" در استان سنی نشین، پرچم "اهل بیت" و "مقام معظم رهبری" را برمی افرازد...

هوشنگ اسدی

طنز

چرا ریچارد فرای جاسوس بود؟

اینجوری به این خارجی ها نگاه نکن. اینها تا سی سال بعد از مرگ شان هم جاسوسی می کنند.

ابراهيم نبوي

آخرین خبرها