روز را با ایمیل دریافت کنید

اگر می خواهید هر روز صبح مطالب روز را از طریق پست الکترونیک دریافت کنید، لطفا آدرس ایمیل خود را در زیر وارد بکنید..

طنز

شان مجلس

یکی از شاعران بزرگ جهان عرب در دوره جاهلیت، زمانی که تعداد رسائی ها و کوچک زاده ها در عربستان زیاد بودند، می گفت: "من بزرگترین شاعر عربم."

ابراهيم نبوی