طنز

زنان فرق دارند

من واقعا معتقدم اگر از همان روز ازل یعنی تاریخ ۱/۱/۱ تکلیف زنان معلوم شده بود و یک مرکز مشخص برای استراتژی و تاکتیک و چیزهای دیگرشان تشکیل شده بود...

ابراهيم نبوي

آخرین خبرها